Contratos apoio investigación 2021

07/07/2021

O grupo de investigación LVTC (Language Variation and Textual Categorisation), pertencente ao Departamento de Fioloxía Inglesa, Francesa e Alemá da Universidade de Vigo, oferta os seguintes contratos para persoal de investigación con cargo á axuda GRC da Xunta de Galicia.

Proceso de selección

A selección de persoas candidatas farase segundo a valoración dos "Requisitos e méritos" por unha comisión formada por membros do grupo de investigación. Se fóse necesario, as persoas candidatas coas puntuacións superiores serán convocadas a unha entrevista na que se avaliarán as súas competencias nas técnicas e metodoloxías correspondentes. Posteriormente, a comisión publicará a listaxe das persoas seleccionadas e de reserva. Se a avaliación non é satisfactoria, a comisión poderá declarar deserta a oferta de contrato.

Requisitos e méritos

 • Formación regrada: Grao/Licenciatura en Estudos Ingleses ou equivalente e/ou posgraos afíns
 • Coñecemento demostrado na liña de investigación
 • Experiencia demostrable nas tarefas a desenvolver na liña de investigación
 • Experiencia de traballo e colaboración en equipos de investigación da área de investigación

Características da contratación

 • Duración: 3 meses a partir do 1 de setembro 2021
 • Modalidade: Tempo parcial 12 horas/semana; luns a xoves de 11:00 a 14:00 horas
 • Retribución bruta: 775 euros/mes
 • Lugar de traballo: Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus de Vigo, coa posibilidade de desenvolver parte ou a totalidade do traballo asociado de xeito telemático

Prazo

Envío da solicitude co CV ata o 23 de xullo de 2021 ao correo electrónico: jperez@uvigo.es. Na fase de selección, non é necesario xustificar documentalmente os méritos.

 

1) Contrato 2021/01

Liña de investigación: Variación morofosintáctica en World Englishes e creación de recursos para o seu estudo

Traballo a desenvolver: Apoio aos labores de investigación na liña de investigación:

 • busca de fontes de datos lingüísticos co fin de compilar un corpus textual de inglés contemporáneo
 • transcrición e anotación XML dos textos seleccionados
 • elaboración de informes
 • manexo das redes sociáis con fines académicos

 

2) Contrato 2021/02

Liña de investigación: Análise acústica de variedades estándares e non estándares de inglés falado e estudo cualitativo das actitudes do alumnado de inglés lingua estranxeira con respecto ás variedades analizadas

Traballo a desenvolver: Apoio aos labores de investigación na liña de investigación:

 • recollida de mostras de inglés falado de falantes non nativos/as e selección de mostras en corpus orais de inglés nativo
 • análise acústica mediante Praat de mostras de lingua oral en inglés de falantes nativos/as e non nativos/as, con especial atención á prosodia (entoación e ritmo) das variedades analizadas
 • estudo das actitudes do alumnado de inglés como lingua estranxeira con respecto ás caracterizacións prosódicas estándar e non estándar descritas acusticamente

 

3) Contrato 2021/03

Liña de investigación: Sociolingüística histórica

Traballo a desenvolver: Apoio aos labores de investigación na liña de investigación:

 • estudo das prácticas epistolares na historia da lingua inglesa dende unha perspectiva lingüística e socio-pragmática, en particular en relación ás “salutations” e “forms of address”
 • busca en arquivos, documentación, cataloguización e análise dos manuais e os seus contidos

 

4) Contrato 2021/04

Liña de investigación: Fragmentos en inglés contemporáneo

Traballo a desenvolver: Apoio aos labores de investigación na liña de investigación:

 • busca e anotación de fragmentos dun corpus etiquetado do inglés (ICE-GB mediante ICECUP)
 • preparación de resultados estatísticos, visualización e validación destes

 

5) Contrato 2021/05

Liña de investigación: Adquisición fónica e conciencia fonolóxica

Traballo a desenvolver: Apoio aos labores de investigación na liña de investigación:

 • tratamento e etiquetado de datos fónicos mediante PHON, PRAAT, etc.
 • apoio á elaboración de estudos científicos artículos relacionados con conciencia fonolóxica